Studiedag Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Loverboys Problematiek

Wanneer is er sprake van gezond seksueel experimenteergedrag bij een jongere en wanneer kan men spreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de studiedag op 26 juni over ‘Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Loverboys Problematiek’. De studiedag, onderdeel van de Twentse Aanpak Loverboys, werd georganiseerd door Preventie Partners Twente [PPT]. Een samenwerkingsproject tussen de organisaties Kadera aanpak huiselijk geweld, Bureau Halt, Jarabee en Bureau Jeugdzorg.

Dat de problematiek speelt in het werkveld bleek wel uit de hoge opkomst: ruim 130 professionals uit Twente, werkzaam in o.a. de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie, bezochten de studiedag.

Het programma bestond uit de onderdelen: een Loverboy aan het woord (gespeeld door een acteur), informatie over het PPT, een presentatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag verzorgd door Lou Repetur, de keuze uit verschillende verdiepingssessies (waaronder ‘Jongens/ mannenprostitutie’, ‘Online hulpverlening bij seksuele uitbuiting’, ‘Groepsbijeenkomsten voor risicomeiden’ en ‘Daderaanpak Loverboys: Lokprofielen’) en werd afgesloten met brainstormsessies waarin werd nagedacht over de mogelijkheden en aanbevelingen voor in het Twentse werkveld.

Vooral de presentatie van Lou Repetur, senior projectleider huiselijk en seksueel geweld bij Movisie, werd door de aanwezigen als erg waardevol ervaren. Bevlogen en met no-nonsense taal sprak zij over de seksualisering van de maatschappij en de verwarring die soms heerst bij professionals in het duiden van signalen. Met klem werd men dan ook aanbevolen om signalen te duiden volgens de criteria van het Vlaggensysteem, ofwel is er: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, is het gedrag leeftijdadequaat, contextadequaat en is er sprake van zelfrespect. Indien er duidelijk geen sprake is van wederzijdse toestemming, duidelijk geen sprake is van vrijwilligheid en er ongelijkheid is tussen beide partners kan men met zekerheid spreken van seksueel misbruik.

De belangrijkste uitkomsten van de studiedag waren toch wel dat men helder moet zijn in het gebruik van terminologie als ‘jeugdprostitutie’, ‘mensenhandel’ en ‘loverboysproblematiek’ waarbij er een verbreding van het begrippenkader nodig is naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Immers, preventie van bijvoorbeeld loverboys problematiek dient te beginnen bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het herkennen van signalen en correct kunnen duiden van deze vermoedens vormt de sleutel naar de aanpak van deze problematiek.

Het publiek verslag en de presentaties van de studiedag kunt u binnenkort inzien op www.preventietwente.nl.