Update Signalenkaart

24-08-2016

Uit het manifest ‘Sluit de kring’, opgesteld door professionals in de zorg,  blijkt dat de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling nog onvoldoende resultaat boekt in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij pleiten daarom voor een activeringsstrategie; dat kan via campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen die burgers en professionals ondersteunen om in actie te komen. “Mensen moeten gestimuleerd worden om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een veilig leefklimaat in relaties en gezinnen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van handvatten om alle betrokkenen – omstanders, vrijwilligers en professionals – in staat te stellen partnergeweld en kindermishandeling beter te signaleren, de ernst van deze problematiek te onderkennen en tijdig te melden.”

Kadera onderkent het belang van een gezamenlijke aanpak en biedt al vele jaren trainingen en voorlichtingen aan professionals in de diverse sectoren. Daarnaast hebben wij een signaalkaart ontwikkeld om professionals te ondersteunen in het  herkennen en erkennen van signalen en hen daarmee te stimuleren de stappen te zetten van de meldcode. Om meer professionals te bereiken, hen adequater te ondersteunen en hen aan te zetten hun rol actiever op te pakken, willen wij deze signaalkaart doorontwikkelen en verbeterd digitaal beschikbaar stellen.

Signaalkaart
Kadera heeft in 2010 in samenwerking met Dimence en De Kern de signalenkaart Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze kaart is in 2013 door het ministerie van VWS als hulpmiddel opgenomen in de landelijke toolkit

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals uit diverse beroepsgroepen maken intensief gebruik van de kaart en diverse organisaties (zelfs uit België) hebben ons laten weten dat ze deze kaart als een onmisbaar hulpmiddel zien. Van deze gebruikers hebben wij de afgelopen jaren waardevolle feedback gekregen waarmee de kaart geactualiseerd en doorontwikkeld kan worden. Kadera neemt het voortouw om actuele ontwikkelingen (zoals de komst van Veilig Thuis, de kennis die er nu is over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling) en de feedback die wij eerder hebben gekregen in de kaart te verwerken. 

Naast de inhoudelijke aanvullingen is er de wens om de signalenkaart breder en makkelijker beschikbaar te maken. Wij willen gebruik maken van de mogelijkheden van  dit digitale tijdperk  door de signalenkaart geschikt te maken voor gebruik op telefoons en tablets. Middels een webapplicatie kan iedereen, professionals, omstanders, vrijwilligers, direct en laagdrempelig de benodigde informatie oproepen op welk scherm dan ook.

Naast de informatie willen we met de webapplicatie professionals ook handvatten bieden om de stappen van de meldcode te volgen. Professionals  kunnen de webapplicatie gebruiken als compact overzicht van signalen waar zij op kunnen letten, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de applicatie interactief te gebruiken, door de signalen te selecteren die ze hebben gezien en daaraan hun eigen observaties toevoegen. De lijst met gekozen en aangevulde signalen wordt automatisch verwerkt tot een document dat naast deze signalen bij de eerste stap van de meldcode ook de informatie over de vervolgstappen bijvoegt, zoals stap 2, collegiaal consult. Daarbij komt ook een vak om de uitkomsten hiervan te verwerken. Daarna volgen de beschreven andere stappen die ondernomen kunnen worden. Door deze toevoegingen wordt deinteractieve signaalkaart een leidraad voor de volgende stappen en direct een werkdocument om alle stappen van de meldcode die gezet zullen gaan worden, te rapporteren.

We richten ons in eerste instantie op alle professionals die met de meldcode werken in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie. Maar vanwege het laagdrempelige karakter van de webapplicatie is vooral de informatiekant van de signalenkaart ook heel goed te gebruiken door vrijwilligers en burgers.

De update zal in november gerealiseerd zijn.