Week van Kinderen Veilig

17-11-2014

Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling: hard nodig
Jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Het lukt nog onvoldoende om het grote aantal kinderen dat slachtoffer wordt van kindermishandeling, terug te dringen.

In de week van Kinderen Veilig vragen wij ieders aandacht om bij vermoedens van kindermishandeling niet passief te blijven maar contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, zodat kindermishandeling kan stoppen en kinderen een veilig thuis krijgen. Er bestaan meerdere vormen van kindermishandeling. Bij kindermishandeling wordt met name gedacht aan lichamelijke mishandeling, maar andere vormen zijn:

Vaak komen verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. 

Per 1 januari 2015 gaan ook in IJsselland het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld samen in één meldpunt: Veilig Thuis IJsselland. Alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden dan opgepakt door deze instelling. Tot en met december 2014 kunt u voor advies, consult en meldingen bellen met de Centrale Aanmelding van Bureau Jeugdzorg Overijssel, tel: 088-8567800.


Hoe werkt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)?
Iedereen kan bellen met het AMK voor het vragen van advies of om kindermishandeling te melden.  

  • -  Het AMK doet onderzoek naar de gemelde zorgen en probeert zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er binnen het gezin aan de hand is. Dit doet het AMK door in gesprek te gaan met ouders over de gemelde zorgen.
  • - Het AMK spreekt altijd met de kinderen in een gezin.
    - Het AMK doet uitgebreid onderzoek bij scholen, de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en andere betrokken hulpverleners door na te vragen over de situatie van het kind en het gezin.
    - Het AMK gaat met ouders in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. Blijken de vermoedens bevestigd te worden dan zal het AMK samen met ouders een plan bedenken of ouders adviseren om hulp in te zetten, om zo de zorgen weg te nemen of te verminderen.
    - Het AMK probeert altijd zicht te krijgen op het sociale netwerk van het gezin en zoekt uit wat de omgeving voor het kind kan doen.

Het AMK kijkt expliciet naar de veiligheid van de kinderen. En maakt zo nodig ook veiligheidsplannen met ouders. Zeker als het gaat om ernstige vermoedens van kindermishandeling, denkend aan bijvoorbeeld ernstige lichamelijke mishandeling, vermoedens van seksueel misbruik of ernstige vormen van pedagogische verwaarlozing.

Bijzondere vormen van kindermishandeling zijn ook: