Wet Meldcode

Kadera ondersteunt organisaties bij de invoering van een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, middels:

- scholing  
- ondersteuning in het op maat maken van de meldcode
- ondersteuning bij de implementatie van de op maat gemaakte meldcode

Het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) geweld is meestal niet eenvoudig. Professionals die geweld signaleren, twijfelen vaak of hun vermoedens terecht zijn. De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die medio 2013 van kracht is gegaan, verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie, te gaan werken met een meldcode. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.

Er zijn verschillende materialen beschikbaar die professionals kunnen ondersteunen in het werken met de meldcode, zoals routekaarten en signaalkaarten.

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot (de invoering van) de meldcode kunt u deze  stellen aan de preventiemedewerkers van Kadera. Kijk voor meer informatie over de meldcode en andere tools op www.meldcode.nl.